Lijst Groen Noordenveld ziet reactie coalitie op tekstvoorstellen tegemoet
Op 9 mei 2022 besprak de gemeenteraad het concept coalitie akkoord 2022-2026. Voordat inwoners, ondernemers en organisaties hierop kunnen reageren ziet LGN graag een aantal teksten toegevoegd. Na enige discussie liet de coalitie weten deze voorstellen te zullen bespreken. Onder meer heeft LGN verzocht om toe te voegen:

–          zo veel mogelijk ruimte voor eigen regie van inwoners, en zo weinig mogelijk drempels voor vernieuwende ideeën vanuit de samenleving;
–          beleid, verwoord in toegankelijke taal, dat uitnodigend werkt en een voorwaarde is bij het maken van beleidsplannen;
–          alle ruimte voor de raad om goede openbare discussies te voeren en invulling te geven aan het dualisme: een onafhankelijke gemeenteraad waarin ook coalitiefracties scherp het college controleren en open staan voor voorstellen vanuit andere fracties;
–          het opzetten van een Corona-herstelplan om voorbereid te zijn op een mogelijke terugkeer van veel Coronabesmettingen in het najaar;
–          verbetering van de lagere opkomst bij de laatste verkiezingen en de noodzaak om meer inwoners bij de politiek te betrekken;
–          meedoen in politiek en samenleving door iedereen en met name ook jongeren, ouderen, vluchtelingen en mensen met een beperking; goede inburgering van vluchtelingen is daarbij belangrijk.

Zaken waarover de coalitie nog geen duidelijkheid kon bieden houden de aandacht van LGN. Zo zal LGN blijven aandringen op concrete oplossingen voor de financiële problemen van de gemeente en een Meerjaren Uitvoerings Plan, het zogenaamde MUP, met meetbare eindresultaten. Ook het feit dat de Woonvisie Noordenveld waarschijnlijk pas begin 2023 kan worden vastgesteld blijft zorgwekkend. Vooruitlopend op een woonvisie, worden namelijk al allerlei bouwprojecten vastgelegd. Dergelijke grote voornemens voor bouwplannen staan in schril contrast met de beperkte mogelijkheden bij de medewerkers en de beperkte financiële mogelijkheden van de gemeente. LGN zal in ieder geval ondoordacht grote ingrepen in de natuurlijke groene omgeving van onze gemeente afwijzen.