LGN; 6% verhoging onroerende zaakbelasting in Noordenveld niet nodig
Op maandag 4 november 2019 vanaf 19:00 uur behandelt de gemeenteraad van Noordenveld de begroting 2020. Burgemeester en wethouder stellen onder meer voor de onroerende zaak belasting (OZB) met 6% te verhogen. Volgens Lijst Groen Noordenveld is dat niet nodig. Er zijn binnen de gemeentebegroting nog veel ongebruikte budgetten van afgelopen jaren die kunnen worden ingezet om de begroting sluitend te krijgen. Daarom dient LGN een voorstel in om de OZB-verhoging die € 329.000,00 moet opleveren, niet door te laten gaan.
Verder heeft de LGN-fractie voorstellen voorbereid om:
– De kap van bomen in 2020 tot het uiterste te beperken en begin 2020 met een plan voor het herplanten en aanplanten van bomen in Noordenveld te komen.
– Het uitvoeringsprogramma centrumontwikkeling Roden 2018-2022 met de ingrijpende wijzigingsvoorstellen zoals vermeld in de begroting, in de eerste maanden van 2020 opnieuw te bespreken na overleg met alle betrokkenen.
– In 2020 de raad te informeren over mogelijkheden voor minder verplichtingen voor bijstandsgerechtigden zodat ze makkelijker werk kunnen vinden of anderszins in de samenleving kunnen participeren.