Aanpak De Vennen en ontwikkelen Oude Velddijk 26

In de vorige eeuw, september 1999, is de Oude Velddijk 26 door de gemeente aangekocht met de bedoeling op die locatie een extra ontsluiting voor de woonwijk De Vennen en woningbouw te realiseren. In de afgelopen 20 jaar zijn er regelmatig ideeën geweest over het terrein, maar tot daadwerkelijke planvorming heeft dit niet geleid. B&W vraagt nu aan de gemeenteraad om € 60.000,- beschikbaar te stellen om woningbouw samen met wijkvernieuwing van De Vennen te onderzoeken.
De kwalitatieve inrichting (bestrating, groen, speeltoestellen) van De Vennen laat te wensen over, ook de riolering is er aan vervanging toe. De 2e ontsluiting van de wijk zou, zoals eerder door de raad aan bewoners toegezegd, een fiets-/voetpad dienen te worden. Voor de woningbouw wordt gedacht aan maximaal 16 levensloopbestendige woningen, waarmee een deel van de woonbehoefte in Peize gedekt kan worden. Als de raad akkoord gaat, worden alle belanghebbenden uitgenodigd om mee te denken in het project. Een haalbaarheidsstudie zou dan medio 2020 klaar moeten zijn.